Sopimusehdot

Oloisa Siivouspalvelun toimitus- ja sopimusehdot
1. Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Oloisa Siivouspalvelun tekemiin siivouspalvelusopimuksiin.

2. Sopimuksen osapuolet

Sopimuksen osapuolina toimivat Oloisa Siivouspalvelu / Darenne Finland, y-tunnus 2722823-2 (TOIMITTAJA) ja ASIAKAS.

3. Sopimusasiakirjat

Palvelusopimukseen liittyy:

– allekirjoitettu tarjous / palvelusopimus, jossa palveluerittely

– nämä yleiset ehdot

Kotitalousasiakkaiden kanssa noudatetaan kuluttajasuojalakia, jos kuluttajansuojalaki on ristiriidassa näiden sopimusten kanssa.

4. Yhteyshenkilöt

TOIMITTAJA ja ASIAKAS esittävät oman yhteyshenkilön. Yhteyshenkilön tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa oman taloutensa sisällä ja toiselle sopijapuolelle sopimuksen toteutumiseen liittyvistä asioista.

5. Toimittajan velvollisuudet

TOIMITTAJA sitoutuu toimittamaan tilatut palvelut ja tuotteet palvelusopimuksessa määritellyssä laajuudessa ja aikataulussa. TOIMITTAJA vastaa toimituksen laadusta ja luotettavuudesta normaalitasolla. TOIMITTAJA on vakuuttanut toimintansa vastuuvakuutuksella.

6. Asiakkaan velvollisuudet

ASIAKAS on vastuussa siitä, että hän on antanut kaikki tiedot jotka liittyvät palvelun suorittamiseen. ASIAKKAAN tulee huolehtia siitä, että TOIMITTAJA pääsee sovittuina ajankohtina suorittamaan palvelusopimuksessa määriteltyjä tehtäviä.

7. Peruutukset

Esteen sattuessa peruutathan varaamasi siivousajan viimeistään aikaasi edeltävänä päivänä klo 12.00 mennessä, jolloin siitä ei veloiteta mitään. Tämän jälkeen peruutetuista siivousajoista veloitetaan 50% palvelun hinnasta. Peruuttamattomista ajoista veloitetaan täysi hinta.

8. Avaimet

Tarvittaessa ASIAKAS luovuttaa TOIMITTAJALLE avaimen erikseen sovitulla tavalla. TOIMITTAJA vastaa vastaanottamistaan avaimista ja niiden katoamisen vuoksi suoritetusta lukkojen uudelleen sarjoituksesta tai lukkojen vaihdoksesta tai vahinkoon liittyvistä suojelutoimenpiteistä. TOIMITTAJA vastaa kohteen lukitsemisesta ja hälytysjärjestelmien kytkemisestä tarvittaessa sekä omalta osaltaan huolehtii siitä, ettei ulkopuolisia henkilöitä liiku siivoustyöntekijän mukana kohteen tiloissa tai pääse tiloihin siivousaikana. TOIMITTAJAN tulee ilmoittaa heti ASIAKKAALLE avaimen katoamisesta. ASIAKKAAN tulee tällöin välittömästi ryhtyä vahingon rajoittamiseen liittyviin toimenpiteisiin.
Palvelusopimuksen päätyttyä TOIMITTAJA luovuttaa avaimet takaisin ASIAKKAALLE.

9. Palvelumaksut ja muut kustannukset

Palvelumaksu ja sen sisältö määritellään palvelusopimuksessa. Kertaluonteisissa, sovituissa palvelusuorituksissa maksu laskutetaan tehtyjen toimenpiteiden jälkeen joko käteisenä tai tilille. Maksuehdot ovat sovittavissa ASIAKKAAN ja TOIMITTAJAN kesken. Jatkuvissa ja toistuvissa palvelusuorituksissa maksu otetaan vastaan heti palvelun suorittamisen jälkeen käteisenä tai laskutetaan lähipäivinä tai sopimuksen mukaisesti. Lasku lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse. Kirjepostina toimitettavasta laskusta veloitetaan 1,50 € suuruinen lisämaksu. Viivästyneille maksuille peritään 7,5 % viivästyskorkoa. Maksukehotuksesta peritään 5 € laskutuslisä. Asiakkaan on esitettävä laskuun kohdistuvat huomautukset seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

10. Palvelumaksun muutokset

Palvelumaksujen hinta on sidottu elinkustannus indeksiin, perustana indeksin pisteluku 01.01. kuluvana vuonna. Hinta tarkistetaan aina tulevan tammikuun 1. päivä, kyseisen ajankohdan indeksiä vastaavaksi. Tämä tarkistus tapahtuu automaattisesti. Lisäksi Oloisa Siivouspalvelu on sopimuskauden aikana oikeutettu tekemään julkisten maksujen ja verojen korotusten mukanaan tuomia muutoksia palvelumaksuihin ilman, että tätä voidaan pitää purkamiseen oikeuttavana sopimuksen muutoksena. Näistä palvelumaksujen muutoksista ilmoitetaan heti niiden perusteiden tultua selvitetyiksi.

11. Sopimuksen muuttaminen

Sopimuksen muutokset ovat päteviä vain kirjallisina ja molempien osapuolten allekirjoittamina. TOIMITTAJA on kuitenkin oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan sopimusehtoja ilman, että tätä voidaan pitää purkamiseen oikeuttavana sopimuksen muutoksena silloin, kun muutos johtuu lain tai viranomaismääräysten muutoksesta tai toimintaympäristön oleellisesta muuttumisesta ja sopimuksen muuttaminen on välttämätöntä palvelun toteuttamiseksi.

12. Salassapitovelvollisuus

TOIMITTAJA ja sen työntekijät ovat vaitiolovelvollisia ASIAKKAIDEN asioista. Vaitiolovelvollisuus on myös voimassa tämän sopimuksen päätyttyä.

13. Vastuu ja vahingot

TOIMITTAJA vastaa suoranaisista ja välittömistä vahingoista, jotka sen palveluksessa oleva henkilö on tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheuttanut. Vahingonkorvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja sen rajoitukset määräytyvät TOIMITTAJAN vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti. TOIMITTAJAN vastuuta arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon asiakkaan myötävaikutus vahingon syntymiseen, asiakkaan antamien tietojen tai toimintaohjeiden puutteellisuus tai virheellisyys sekä se, että oliko asiakas voinut estää tai rajoittaa syntyneen vahingon laajuutta. TOIMITTAJA ei vastaa missään olosuhteissa asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista. Oloisa Siivouspalvelu ei ole vastuussa niistä asiakkaalle aiheutuvista vahingoista, jotka ovat TOIMITTAJAN vaikutuspiirin ulkopuolella (esim. häiriöt yleisessä sähkönjakelussa tms.).

14. Takuu

Jos siivoukseen tai lisäpalveluihin liittyvää työtä ei ole suoritettu sopimuksessa mainitun palveluerittelyn mukaisesti, tehdään se osuus uudelleen ilman lisäveloitusta asiallista reklamointia vastaan.

15. Reklamaatiot

Mikäli asiakas on tyytymätön palveluun, siitä tulee ilmoittaa TOIMITTAJAN yhteyshenkilölle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 3 päivän kuluessa palvelun suorittamisesta. Tässä tapauksessa TOIMITTAJA korjaa, mikäli mahdollista, virheen viivytyksettä.

16. Ylivoimainen este

Oloisa Siivouspalvelu ei ole vastuussa ylivoimaisesta esteestä tai ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneesta vahingosta. Tällaisia esteitä ovat mm. luonnonmullistukset, rajuilmat, kulkutaudit tai työtaistelutoimenpiteet.

17. Sopimuskausi ja irtisanominen

Palvelusopimus voidaan tehdä koskemaan kertaluonteista yksittäistä palvelua, määräajaksi tai toistaiseksi. Kertaluonteinen palvelusopimus päättyy ilman irtisanomista palvelun tultua tuotetuksi, määräaikainen sopimus päättyy ilman irtisanomista sopimukseen merkittynä päättymispäivänä. Toistaiseksi voimassa olevan palvelusopimuksen irtisanomisaika on molemmin puolin 1 kalenterikuukautta niin, että irtisanomisaika alkaa irtisanomiskuukauden viimeisenä päivänä. Irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisena.

18. Sopimukseen purkaminen

TOIMITTAJALLA on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos ASIAKAS laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut toistuvasti tai jos ASIAKAS toistuvasti rikkoo sopimusta. ASIAKKAAN on tällöin korvattava TOIMITTAJALLE sopimusrikkomuksesta aiheutuneet vahingot ja maksamattomat sopimuksen mukaiset maksut. ASIAKKAALLA on oikeus purkaa sopimus, mikäli TOIMITTAJA olennaisesti laiminlyö sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Sopimusta ei kuitenkaan saa purkaa, jos osapuoli korjaa tilanteen (14) vuorokauden kuluessa huomautuksen saatuaan.

19. Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

Osapuolten väliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan hyvässä yhteisymmärryksessä keskinäisin neuvotteluin. Jos asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan erimielisyydet käräjäoikeudessa.